Regulamin Konkursu "Wygraj zabawki Playmobil z serii EverDreamerZ"

I. Postanowienia ogólne

§ 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wygraj zabawki Playmobil z serii EverDreamerZ".

§ 2 Przedmiotem konkursu jest wykonanie zadania które polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie "Dlaczego dzieci już od najmłodszych lat powinny posiadać grono przyjaciół tak jak laleczki EverDreamerZ?" stosownie do zasad określonych w niniejszym regulaminie. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

§ 3 Organizatorem konkursu jest DAMI Sp. z o.o. Sp. K.ul. Hutnicza 8, 81-061 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000699575, o numerze NIP 958 168 47 36 i numerze REGON: 368518045 zwany dalej jako („organizator konkursu”).

§ 4 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwerów na stronie serwisu Facebook.com na profilu damizabawki.pl @manfi.zabawki w ramach którego udostępniona będzie możliwość wzięcia udziału w konkursie.

§ 5 Konkurs trwa od 14.12.2020 do 16.12.2020 g. 23.59

II. Uczestnicy konkursu

§ 6 Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, które posiadają swój profil prywatny na portalu facebook i w trakcie trwania konkursu umieszczą z jego wykorzystaniem odpowiedź w komentarzu pod postem z informacją o konkursie. Z jednego profilu może skorzystać wyłącznie jeden Uczestnik. Uczestnicy konkursu nie mogą przenosić realizacji jakichkolwiek praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu na osoby trzecie.

§ 7 Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 8 Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator. Treść noty informacyjnej znajduje się na stronie www.damizabawki.pl

III. Zasady i przebieg konkursu

§ 9 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "moderatorami").

§ 10 Zwycięzcą konkursu może zostać każdy kto spełnia warunki uczestnictwa i poda w okresie trwania konkursu najciekawszą odpowiedź na zadane pytanie konkursowe, wpisując odpowiedź w komentarzu pod postem konkursu. Zwycięzcami konkursu może zostać 5 osób. Organizator przewidział po jednej nagrodzie dla każdego.

§ 11 Warunki przystąpienia do konkursu
1. Aby przystąpić do konkursu należy:
a) zapoznać się z regulaminem konkursu
b) umieścić odpowiedź na zadane pytanie konkursowe w komentarzu pod postem z informacją o konkursie.
2.Celem postawionym przed uczestnikami konkursu jest odpowiedź na pytanie (w komentarzu pod wpisem z informacją o konkursie): "Odpowiedz na pytanie "Dlaczego dzieci już od najmłodszych lat powinny posiadać grono przyjaciół tak jak laleczki EverDreamerZ?" I wygraj jedną z pięciu zestawów Playmobil z serii 2!".
3. Każdy z uczestników może umieścić jedną odpowiedź.
4. Rozstrzygnięcie konkursu jest realizowane poprzez poinformowanie Uczestnika w odpowiedzi na komentarz pod postem konkursowym.

IV. Nagrody

§ 12 W konkursie jako nagrodę dla zwycięzców przewidziano jeden z zestawów Playmobil EverDreamZ z serii 2. Wygrać w konkursie może 5 osób. Wygraną dla każdego zwycięzcy jest jeden losowo wysłany zestaw Playmobil z serii EverDreamZ z serii 2. Koszt wysyłki nagrody ponosi organizator konkursu. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek artykuły, ani świadczenia.

V. Oświadczenia organizatora

§ 13 Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.

§ 14 Serwisy Facebook i Instagram Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

§ 15 Facebook Inc. Nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do organizatora konkursu.

§ 16 Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. Informacje jak i dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 17 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin w okresie trwania konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.damizabawki.pl i siedzibie Organizatora. Wszelkie informacje o przedłużeniu lub odwołaniu będą również przekazywane w taki sam sposób.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania odpowiedzi konkursowych. 4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na adres sklep@damizabawki.pl najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja: a. Pisemna reklamacja winna zawierać: imię, nazwisko, dokładny opis i powód reklamacji, a także dane umożliwiające udzielenie listownej odpowiedzi przez Organizatora. b. Reklamacje zgłasza się na adres Organizatora. c. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 15 dni roboczych, licząc od daty ich otrzymania przez Organizatora. d. Uczestnik o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji poinformowany zostanie listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. 2. W przypadku naruszenia regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez organizatora mogą wykluczyć uczestnika na każdym etapie konkursu.
3. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wysłanie odpowiedzi konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym regulaminie. 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel