Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

" Konkurs - wygraj rabat na świąteczne zakupy zabawek""

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Konkurs - wygraj rabat na świąteczne zakupy zabawek".

§ 2 Przedmiotem konkursu jest odnalezienie jak największej ilości elfów, podczas wirtualnego spaceru po sklepie DAMI ZABAWKI stosownie do zasad określonych w niniejszym regulaminie. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

§ 3 Organizatorem konkursu jest DAMI Sp. z o.o. Sp. K.ul. Hutnicza 8, 81-061 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000699575, o numerze NIP 958 168 47 36 i numerze REGON: 368518045 zwany dalej jako („organizator konkursu”).

§ 4 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwerów na stronie serwisu Facebook.com na profilu damizabawki.pl @manfi.zabawki w ramach którego udostępniona będzie możliwość wirtualnego spaceru po sklepie DAMI ZABAWKI (tj. zakupy realizowane w ramach sprzedaży krajowej – osoba uczestnicząca w konkursie i realizująca zakup rabatowy przebywająca pod adresem w Polsce i zakup ze sklepu w Polsce).

§ 5 Konkurs trwa od 02.11.2020 do 22.12.2020 g. 23.59 przy czym DAMI może przedłużyć termin obowiązywania w odrębnym dokumencie lub go skrócić (ogłoszenie analogicznie jak przy rozpoczęciu konkursu).

 

II. Uczestnicy konkursu

§ 6 Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, które posiadają swój profil prywatny na portalu facebook i w trakcie trwania konkursu umieszczą z jego wykorzystaniem odpowiedź w komentarzu pod postem z informacją o konkursie oraz wyślą odpowiedź na adres e-mail sklep@damizabawki.pl. Z jednego profilu może skorzystać wyłącznie jeden Uczestnik. Uczestnicy konkursu nie mogą przenosić realizacji jakichkolwiek praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu na osoby trzecie.

§ 7 Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 8 Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator. Wysłanie wiadomości e-mail z prywatnej skrzynki pocztowej z odpowiedzią na pytanie konkursowe jest dobrowolne i nie skutkuje dalszym przetwarzaniem adresu e-mail w celach marketingowych. Treść noty informacyjnej znajduje się na stronie www.damizabawki.pl

III. Zasady i przebieg konkursu

§ 9 Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby odpowiedzialne powołane przez organizatora (zwane w dalszej części niniejszego regulaminu również "moderatorami").

§ 10. Zwycięzcą konkursu może zostać każdy kto spełnia warunki uczestnictwa i poda w okresie trwania konkursu prawidłową odpowiedź na zadane pytanie konkursowe, wpisując odpowiedź w komentarzu pod postem konkursu oraz wysyłając odpowiedź na adres e-mail sklep@damizabawki.pl

§ 11

1. Aby przystąpić do konkursu należy:

a) zapoznać się z regulaminem konkursu

b) umieścić odpowiedź na zadane pytanie konkursowe w komentarzu pod postem z informacją o konkursie.

c) wysłać odpowiedź na adres e-mail sklep@damizabawki.pl

2.Celem postawionym przed uczestnikami konkursu jest odpowiedź na pytanie (w komentarzu pod wpisem z informacją o konkursie): ""Czas na wirtualny spacer po największym sklepie z zabawkami Dami! Spaceruj alejkami naszego sklepu w poszukiwaniu świątecznych elfów! Znajdź je wszystkie, aby otrzymać rabat 10% na świąteczne zakupy w sklepie www.damizabawki.pl Aby wziąć udział w konkursie odpowiedz na pytanie" Ile elfów znalazłeś podczas wirtualnego spaceru po sklepie Dami Zabawki?" Odpowiedź napisz pod tym postem oraz wyślij odpowiedź na adres e-mail sklep@damizabawki.pl"

3. Każdy z uczestników może umieścić jedną odpowiedź.

4. Rozstrzygnięcie konkursu jest realizowane poprzez indywidualnie poinformowanie Uczestnika o poprawnym lub nie poprawnym wyniku w odpowiedzi na wysłaną wiadomość e-mail przez uczestnika.

5. O poprawnej lub nie poprawnej odpowiedzi uczestnicy zostaną poinformowani przez pracowników (moderatorów) organizatora konkursu.

 

IV. Nagrody

§ 12 W konkursie jako nagrodę dla zwycięzców przewidziano rabat 10% na cały asortyment w sklepie www.damizabawki.pl z wyłączeniem produktów objętych promocją (rabat nie łączy się z innymi promocjami). Każdy z uczestników otrzyma jeden, unikatowy kod rabatowy, który będzie można zrealizować w ramach jednych zakupów do 30.12.2020. Kod rabatowy można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym www.damizabawki.pl Rabat nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek artykuły, ani świadczenia i może być wykorzystany wyłącznie przy jednym zakupie w tym samym dniu.

 

V. Oświadczenia organizatora

§ 13 Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.

§ 14 Serwisy Facebook i Instagram Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

§ 15 Facebook Inc. Nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do organizatora konkursu.

§ 16 Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. Informacje jak i dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 17 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Z2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

 

V. Postanowienia końcowe

§ 18

1. Niniejszy Regulamin w okresie trwania konkursu dostępny jest na stonie internetowej www.damizabawki.pl i siedzibie Organizatora. Wszelkie informacje o przedłużeniu lub odwołaniu będą również przekazywane w taki sam sposób.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania odpowiedzi konkursowych.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na adres sklep@damizabawki.pl najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja:

a. Pisemna reklamacja winna zawierać: imię, nazwisko, dokładny opis i powód reklamacji, a także dane umożliwiające udzielenie listownej odpowiedzi przez Organizatora.

b. Reklamacje zgłasza się na adres Organizatora.

c. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 15 dni roboczych, licząc od daty ich otrzymania przez Organizatora.

d. Uczestnik o decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji poinformowany zostanie listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

2.W przypadku naruszenia regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez organizatora mogą wykluczyć uczestnika na każdym etapie konkursu.

3. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

4. Wysłanie odpowiedzi konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym regulaminie.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel