Regulamin Karty Podarunkowej

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej DAMI Sp. z o.o. Sp. K. (dalej zwanej również „Karta Podarunkowa DAMI").

1.2 Wydawcą Karty Podarunkowej DAMI jest DAMI Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 8, 81-061 Gdynia, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000699575, NIP 9581684736, REGON 368518045 (zwana dalej „DAMI” lub „Wydawcą”).

1.3 Program Kart Podarunkowych DAMI jest prowadzony w sklepie stacjonarnym DAMI ZABAWKI przy ul. Hutniczej 8 w Gdyni (zwany dalej „Sklep DAMI”) jak i internetowym https://damizabawki.pl/ (dalej: „Sklep Internetowy DAMI”)

1.4 Karta Podarunkowa DAMI może być zakupiona wyłącznie stacjonarnie w Sklepie DAMI.

1.5 Karta Podarunkowa DAMI może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie DAMI lub Sklepie Internetowym DAMI w celu zakupu Towarów.

1.6 Nabywcą w rozumieniu Regulaminu jest osoba, która dokonuje przekazania środków na rzecz DAMI w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od DAMI Kartę Podarunkową DAMI.

1.7 Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest posiadacz Karty Podarunkowej DAMI, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie DAMI lub Sklepie Internetowym DAMI.

1.8 Użytkownik Karty Podarunkowej DAMI poprzez aktywację w sposób określony niżej Karty Podarunkowej DAMI oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

1.9  Wydawca jest odpowiedzialny dostarczyć Nabywcy Kartę Podarunkową wolną od wad fizycznych i prawnych.

 

§ 2. Ogólne informacje o Karcie Podarunkowej DAMI

2.1 Karta Podarunkowa DAMI jest plastikową kartą typu pre-paid, wystawianą na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej DAMI w Sklepie DAMI w sklepie Internetowym DAMI (Towary), a zawarte na niej punkty (środki – 1 punkt = 1 złoty) stanowią elektroniczny odpowiednik bonu towarowego. Wartość Karty Podarunkowej zależna jest od ilości zgromadzonych na niej środków (punktów). Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę w ramach zakupu Karty Podarunkowej DAMI przechodzą w całości na własność DAMI z chwilą wydania Karty Podarunkowej DAMI.

2.2 W programie objętym niniejszym Regulaminem klienci DAMI mogą aktywować Karty Podarunkowe DAMI:

1) Zakupione w Sklepie DAMI o wartości nie mniejszej niż 1 złotych oraz nieprzekraczającej wartości w wysokości 1000 złotych,

2) Zakupione w sklepie internetowym o wartości nie mniejszej niż 1 złotych oraz nieprzekraczającej wartości 1000 złotych.

2.3 Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Podarunkowej DAMI nie podlegają oprocentowaniu.

2.4 Karta Podarunkowa DAMI nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą, a do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

 

 § 3. Zakup Karty Podarunkowej DAMI

3.1 Zakupu Karty Podarunkowej DAMI klient indywidualny dokonuje bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym dokonując płatności za pomocą gotówki, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych.

3.2 Użytkownik ma prawo otrzymać od Wydawcy - na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej DAMI nabywanej bezpośrednio w Sklepie stacjonarnym – wyłącznie niefiskalny wydruk z kasy, jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

 

§ 4. Aktywacja Karty Podarunkowej DAMI

4.1 Warunkiem użytkowania Karty Podarunkowej DAMI jest aktywacja karty poprzez dokonanie wpłaty w kasie Sklepu DAMI w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty Podarunkowej DAMI w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.

4.2 Karta Podarunkowa DAMI zachowuje ważność przez okres roku od dnia jej zakupu i aktywacji. Okres ważności Karty może zostać przedłużony za zgodą DAMI na wniosek Użytkownika przesłany drogą elektroniczną na adres: kasy@damizabawki.pl.

4.3  W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty podarunkowej na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi Nabywcy.

4.5 Użytkownik Karty Podarunkowej DAMI może dokonać opłaty aktywacyjnej za pomocą gotówki, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych.

4.6 Użytkownik Karty Podarunkowej DAMI jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, informacji, że Karta może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie DAMI, nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz, że posiada ona termin ważności, po którym nie może być zrealizowana (pkt. 4.3 niniejszego Regulaminu).

 

§ 5. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej DAMI

5.1 Karta Podarunkowa DAMI może być realizowana wyłącznie po jej aktywacji, w Sklepie DAMI.

5.2 Karta Podarunkowa DAMI wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty Podarunkowej DAMI przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.

5.3 Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne i nie może być zwrócona Wydawcy. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej DAMI środki (punkty) zawarte na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane, nie można żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

5.4 Płatność Kartą Podarunkową DAMI następuje:

1) poprzez okazanie Karty Podarunkowej DAMI w kasie Sklepu DAMI, przy czym personel DAMI dokona pobrania z Karty Podarunkowej DAMI liczby punktów odpowiedniej cenie towaru nabytego przez Użytkownika od DAMI.

2) poprzez wpisanie danych Karty Podarunkowej DAMI w systemie sprzedażowym Sklepu Internetowego DAMI i pobranie z Karty Podarunkowej DAMI liczby punktów odpowiadającej cenie towarów nabytego przez Użytkownika od DAMI.

W momencie nabycia przez użytkownika Karty Podarunkowej DAMI towarów z oferty handlowej DAMI, saldo Karty Podarunkowej DAMI zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej DAMI za sprzedane towary.

5.5 W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej DAMI nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty może pokryć różnicę innym środkiem płatniczym lub inną Kartą Podarunkową DAMI.

5.6 Użytkownicy Kart Podarunkowych DAMI mogą sprawdzać stan konta swoich Kart w Sklepie DAMI.

5.7 Karty Podarunkowej DAMI można używać wyłącznie w Sklepie DAMI i Sklepie Internetowym DAMI.§ 6. Odpowiedzialność DAMI i reklamacje związane z Kartą Podarunkową DAMI

6.1 DAMI nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe DAMI, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. Reklamacji podlega Karta Podarunkowa DAMI uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację. Po rozpatrzeniu reklamacji Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową DAMI, zasiloną punktami w tej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej DAMI w chwili jej oddania DAMI, o ile jest możliwe ustalenie ilości tych punktów.

6.2 DAMI nie umożliwia Nabywcy czy użytkownikowi Karty Podarunkowej DAMI zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty.

6.3 W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej DAMI jej użytkownikowi nie przysługują wobec DAMI żadne roszczenia.

6.4 W przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej DAMI, w szczególności w sytuacji niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym obsługi kart transakcji transakcja nie może mieć miejsca lub gdy nie miała połączenia elektronicznego.

6.5 Postępowanie reklamacyjne:

1) Wszelkie reklamacje związane z Kartą Podarunkową DAMI będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia w DAMI pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2) Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Sklepie DAMI w godzinach jego otwarcia lub przesłać na adres  Wydawcy: DAMI Sp. z o.o. Sp. K. , ul. Hutnicza 8, Gdynia 81-061 z dopiskiem „Reklamacja- karta podarunkowa” za pośrednictwem listu.

3) Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, gdy Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę wydania Karty Podarunkowej, numer Karty Podarunkowej, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także wskazanie przez Użytkownika, preferowanego przez Użytkownika sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy, reklamowaną Kartę Podarunkową oraz dowód jej zakupu, np. wydruk potwierdzający nabycie Karty Podarunkowej, wydruk z karty płatniczej z której zapłacono za Kartę Podarunkową lub inny dowód. 

4) Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem www.damizabawki.pl. Dane osobowe w powyższym zakresie będą przetwarzane w celu realizacji postępowania reklamacyjnego na podstawie uzasadnionego interesu Użytkownika i będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia roszczeń stosownie do polityki prywatności DAMI, która zostanie przekazana przy zgłoszeniu reklamacji.

5) O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

6) Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy ani Użytkownika z tytułu wad lub niezgodności Towaru z umową.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1  Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Wydawcy, w Sklepie DAMI, na stronie internetowej Sklepu Internetowego DAMI pod adresem www.damizabawki.pl. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy o Kartę Podarunkową DAMI zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego DAMI następuje przez przesłanie Nabywcy na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym treści zawartej umowy. Wydawca przekaże nadto Nabywcy lub Użytkownikowi Regulamin w formie pisemnej na każde jego żądanie przed lub po zawarciu umowy.

7.2 Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn wprowadzenia zmian prawnych lub zmian organizacyjnych, ale w tym ostatnim przypadku, w sposób, który nie naruszy praw Użytkowników Kart Podarunkowych DAMI, które zostały już nabyte. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej www.damizabawki.pl lub w Sklepie DAMI wiadomości o zmianie, dacie zmiany i treści zmiany Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

7.3 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2019 roku i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych DAMI aktywowanych w i po tej dacie. W przypadku zmiany Regulaminu - nowy regulamin zastąpi niniejszy Regulamin, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Regulamin z dnia 27 lutego 2019 roku pozostanie w mocy w odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych na jego podstawie przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. W odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych przed dniem 27 lutego 2019 roku uprawnienia Użytkowników będą realizowane w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili aktywacji Karty Podarunkowej, w związku z którą Użytkownik realizuje uprawnienia.

7.4 Wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia programu Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zakończeniu programu Kart Podarunkowych Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w Punkcie 7.2. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.

7.5 Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a właściwy jest są w Gdyni wg. siedziby DAMI.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel