Regulamin sklepu

Ostatnia aktualizacja: 9.02.2021 r.

I. WPROWADZENIE - SŁOWNICZEK

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://damizabawki.pl/ prowadzony przez Sprzedawcę,
 • Sprzedawca – DAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 38 , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 958 168 47 36, który, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Sprzedawca jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. REGON: 368518045.
 • Klient – podmiot, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 • Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 • Towar – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca jednocześnie Klientem.
 • Przedsiębiorca uprzywilejowany -   osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu.
 • Materiały– informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 • Użytkownik– użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 • Dotpay S.A. – z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
 • Newsletter– usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych,
 • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827, ze zm.), zwana też dalej Ustawą.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 44, poz. 1204 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Właścicielem sklepu damizabawki.pl jest firma DAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 38, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 958 168 47 36, zwana dalej Sprzedawcą. Sprzedawca jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. REGON: 368518045.
 • Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, pod adresem internetowym https://damizabawki.pl/, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 • Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 • Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 • Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Sprzedawca zapewnia, że Towary dostępne w Sklepie są pełnowartościowe, a towar niekompletny, poekspozycyjny lub drugogatunkowy będzie określony w opisie i/lub tytule karty Towaru.
 • Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji..
 • Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 4.
 • Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3, oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 • Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione z wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług).
 • Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie
 • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

III. REJESTRACJA W SKLEPIE

 • Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
 • W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 • Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 • W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 • Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.
 • Konto jest utworzone na czas nieoznaczony, a Użytkownik może bezkosztowo zrezygnować z niego w każdym czasie wysyłając taką prośbę na adres email lub korespondencyjny Sprzedawcy. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa (w szczególności praw osób trzecich), jak i naruszenia zasad współpracy np. poprzez podawanie nieprawdziwych danych, wielokrotne składanie i nieodbieranie zamówień płatnych przy odbiorze Sprzedawca może po uprzednim ostrzeżeniu zablokować lub usunąć konto. Po zablokowaniu lub usunięcia konta zamówienia złożone zostaną zrealizowane na dotychczasowych warunkach, ale kolejne zamówienia nie mogą być składane. Po usunięciu konta nie jest możliwa rejestracja przez kolejne 3 miesiące.
 • Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  - prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
  - akceptacji Regulaminu.

IV. PŁATNOŚCI

 • Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od wartości dodanej (VAT) w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów  prawa (sprzedaż z dostawą na terytorium Polski). 
 • Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie i określone są w cenniku dostawy (dostawa poza terytorium Polski wymaga uprzedniej akceptacji ze strony Sprzedawcy w formie dokumentowej).
 • Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Czas i koszty dostawy”.
 • Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy przed wysyłką towaru (lub wydaniem, gdy odbiór następuje w sklepie), nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, chyba że płatność następuje przy odbiorze.
 • Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przed wysyłką towaru (lub wydaniem, gdy odbiór następuje w sklepie) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 • Zamawiając dostawę do domu, mogą Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:
  - przelew (DAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Hutnicza 38, 81-061 Gdynia, numer konta do wpłat: 10 1050 1764 1000 0090 3215 4487
  - płatność w systemie Imoje za pośrednictwem banku ING,
  - przekaz pocztowy,
  - bon towarowy.
  - płatność w systemie paypo dostępnego na stronie www.paypo.pl (tj. 30 dni na zapłatę do paypo lub skorzystanie z rat na rzecz paypo - stosownie do warunków udostępnianych przez PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37 (02-672 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 836.600 złotych, NIP: 521-37-05-997, Regon: 362485126. Spółka wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych pod numerem RIP000135 oraz Rejestru Małych Instytucji Płatniczych pod numerem MIP43/2019 prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • W przypadku wyboru płatności paypo: sposób naliczania kosztów: Przy spłacie transakcji w ciągu 30 dni od zawarcia umowy, nie ponosisz żadnych kosztów. Prowizja jest naliczana 31 dnia, a jej wysokość zależy od sklepu, aktualnej promocji oraz indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Dokładne wyliczenie dla transakcji jest prezentowane w formularzu informacyjnym przez zawarciem umowy. Minimalna prowizja wynosi 0%, maksymalna prowizja wynosi 15% od wartości sfinansowanych zakupów.
  Przykład reprezentatywny dla maksymalnej prowizji: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 97.9%, całkowita kwota kredytu 200.00zł, całkowita kwota do zapłaty 230.00zł, kredyt nieoprocentowany, całkowity koszt kredytu 30.00zł (prowizja), okres obowiązywania umowy - 120 dni. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.01.2021. Udzielenie kredytu jest uzależnione od oceny zdolności kredytowej klienta przez PayPo Sp. Z o.o).

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 • Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki i kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Klientowi zapoznanie się z jego ofertą.
 • Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 • Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Użytkownika. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 • Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 • W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę przed złożeniem przez niego zamówienia o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.
 • Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:
  - adresu dostawy,
  - sposobu dostawy,
  - sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

VI. WYSYŁKA I DOSTAWA TOWARU

 • Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.
 • Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.
 • Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 • W wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
 • Realizacja zamówienia odbywa się w ciągu maksymalnie 24 godzin  (z wykluczeniem weekendów, świąt i dni okazjonalnych, o których informujemy na facebooku.) od momentu jego złożenia przez Klienta a także opłacenia (w przypadku opcji innej niż płatność przy odbiorze), jednak Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zrealizować zamówienie jak najszybciej.
 • Zaleca się, aby Klient dokonał sprawdzenia stanu Towaru w momencie dostarczenia go i odbioru, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy).

VII. NEWSLETTER

 • Do korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 • Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Użytkowników niebędących Nabywcami oraz Użytkowników zarejestrowanych w Sklepie polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 • Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 • Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.
 • W celu skorzystania z Newslettera należy:
  - wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie   informacji handlowych drogą elektroniczną,
  - wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie,
  - dodać do koszyka towary które nie są w zakładce oferty specjalne ( towary z zakładki oferty specjalne, nie mogą znajdować  się w koszyku przy korzystaniu z kodu rabatowego)

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą na naszej stronie: https://damizabawki.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przy czym na podstawie art. 13. ust. 1. i 2 Rozporządzenia informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest DAMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 • Kontakt z administratorem możliwy jest:
  - pisemnie – na adres: ul. Hutniczej 38, 81 – 061 Gdynia,
  - e-mailowo – na adres e-mail: sklep@damizabawki.pl
 • Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  - zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
  - wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
  - zaksięgowania transakcji przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania,
  - zabezpieczenia się przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń.
 • Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z administratorem, takie jak firmy księgowe, kancelarie prawne.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich administrator może nie być w stanie prawidłowo wykonać usługi.
 • Osoby, których dane są przetwarzane, mogą korzystać z następujących praw:
  - prawa dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii;
  - prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  - prawa do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych,
  - prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje administratora o zmianie swoich danych osobowych;
  - prawo sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec oraz przetwarzania danych celach marketingowych,
  - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Konsument mają prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,
 • Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  b) a w przypadku umowy, która:
  - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  - dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę (DAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Hutnicza 38, 81-061 Gdynia, e-mail: sklep@damizabawki.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, które można pobrać w zakładce: Reklamacje i Zwroty.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się On na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Konsument nie może odstąpić od umowy określonej w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (dodatek A), w tym umowy:
  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. kupna kartki urodzinowej, która na jego życzenie została wypełniona treścią wspomnianą w notatce do sprzedającego podczas dokonywania zakupów),
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 • Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 • Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym dziale X stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego, przy czym w przypadku innych osób niż Konsumenci, w tym w przypadku Przedsiębiorcy uprzywilejowanego rękojmia za wady fizyczne lub prawne rzeczy zostaje wyłączona.
 • Reklamacje, co do jakości towarow należy kierować na adres sklep@damizabawki.pl. DAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Hutnicza 38, 81-061 Gdynia zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie w przypadku, gdy sprzedaż dotyczy Konsumenta oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną, o ile dotyczy to rękojmii, a w terminie 30 dni roszczeń z innych tytułów.
 • Przed złożeniem Reklamacji zachęcamy Klienta do kontaktu drogą elektroniczną lub telefoniczną ze Sprzedawcą i opisaniem wady towaru. Wówczas Sprzedawca uzna, czy konieczne jest nadesłanie towaru w celu Reklamacji, czy sprawa będzie rozpatrzona na odległość. Ponadto Klient może być poproszony o zrobienie zdjęcia produktu z pokazaniem reklamowanej wady. Celem tych działań jest skrócenie do minimum czasu rozpatrzenia reklamacji i zachowania najwyższej satysfakcji Klienta.
 • O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną, elektroniczną bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta innego niż będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, na zasadzie odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy z zastrzeżeniem, że w tym przypadku odpowiedzialność wobec przedsiębiorcy innego niż Przedsiębiorca uprzywilejowany ograniczona jest do wartości ceny towaru i dostawu za szkody pośrednie, wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści Klienta, w szczególności szkody spowodowane wynagrodzenia lub zysku.
 • Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • Sklep damizabawki.pl nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć, a sprzedawca poinformował o tym fakcie Klienta np. w opisie sprzedawanego Towaru.
 • W celu ułatwienia realizacji reklamacji prosimy w miarę możliwości o dołączenie przez Klienta dowodu zakupu Towaru.
 • W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera), Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o przesłanie Towaru na koszt Sprzedawcy na adres DAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., Hutnicza 38, 81-061 Gdynia. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient zostanie poproszony o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Sprzedawcy Towaru w miejscu, w którym Towar się znajduje. Sytuacja ta nie ma wpływu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta ani nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214),
  - Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  - Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

XII. PRZERWY TECHNICZNE

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany z przyczyn niezależnych od siebie – w szczególności siłą wyższą.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XIII. REKLAMACJE CO DO DZIAŁANIA SERWISU

 • Wszelkie reklamacje dotyczące działania Sklepu lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Sprzedawcy pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem e-maila na adres: sklep@damizabawki.pl
 • Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od jej otrzymania poza reklamacjami z tytułu rękojmii, które są rozpoznawane w terminie 14 dni.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 • Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
 • Niniejszy regulamin może być zmieniony z 7 dniowym wyprzedzeniem (w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na jego treść, konieczność dostosowania się do orzeczeń sądowych, rozbudowę funkcjonalności, czy też poprawę obsługi klientów), przy czym zmiana nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 • W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu przez Użytkowników, którzy mają zarejestrowane konta mają oni możliwość rezygnacji z konta.
 • Regulamin udostępniany jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.
 • Wszelkie spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Integralną część Regulaminu stanowią:
  - Dodatek A – Brak możliwości odstąpienia od umowy,
  - Dodatek B - NIP na paragonie od 1 września 2019 r.
---

Dodatek A do Regulaminu DAMIZABAWKI.PL

BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(wyciąg z art. 38 ustawy o prawach konsumenta):

„Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta (Przedsiębiorcy uprzywileowanego) jest wyłączone w przypadku:

 • umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • umowy w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • umowy w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Dodatek B do Regulaminu DAMIZABAWKI.PL

Sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu fiskalnego tylko w przypadku gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. Nabywca towaru w sklepie www.damizabawki.pl jest zobowiązany zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar jako podatnik. W sytuacji, gdy kupujący podczas składania zamówienia w sklepie www.damizabawki.pl nie poda numeru NIP, sprzedawca ma prawo odmówić nabywcy wystawienia faktury zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw do art. 106b ustawy o VAT dodany zostanie ust. 5, w myśl, którego w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej fakturę będzie się wystawiało na rzecz nabywcy towarów i usług będącego podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera numer, za którego pomocą nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej (NIP).   Jak wyjaśnia ustawodawca, podatnik nie może dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta. To znaczy, jeżeli w momencie dokonywania zakupu dany podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar, jako konsument, wówczas nie ma możliwości późniejszej zmiany tego charakteru zakupu. Towar nabyty w sklepie www.damizabawki.pl na potrzeby osobiste lub prywatne nie może z czasem przekształcić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT. Jeśli zakupy w sklepie www.damizabawki.pl nie przekraczają 450 zł sprzedawca wystawi konsumentowi fakturę uproszczoną,tj. paragon z NIP.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel